“A niche insurance company created to help people”

Als specialist ontwikkelen wij totaaloplossingen voor niches en doelgroepen. Onze dienstverlening is ontwikkeld op basis van de behoeften van onze klanten en partners. Doordat wij veel waarde hechten aan persoonlijk contact en korte lijnen waarderen onze klanten onze oplossingsgerichte dienstverlening en betrokkenheid. Daarom stellen wij de relatie met onze klanten en samenwerkingspartners voorop. 

30 image

We doen het samen

Anker Insurance Company hecht veel waarde aan de samenwerking met onze partners. Onze Insurance Solutions worden via volmachtbedrijven, collega-verzekeraars, brokers en verzekeringsadviseurs aangeboden. Naast onze eigen crew verzekeringen en diensten werken wij met Crew Solutions ook samen met gespecialiseerde brokers.

Onze samenwerkingspartners hebben brede kennis van specifieke marktsegmenten en doelgroepen, staan dicht bij hun klanten en hebben een hoge graad van automatisering. Verzekeringsoplossingen worden in samenspraak (door)ontwikkeld. Om zo te komen tot No-nonsense oplossingen die praktisch toepasbaar en markt- en klantgericht zijn.

Bestuur & Organisatie

Anker Insurance Company heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur, bestaande uit Sjoerd Zijlstra en Annemiek van Dijk-Bos, is eindverantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de algehele aansturing van Anker Insurance Company.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten als uitgevoerd door de Raad van Bestuur en geeft advies.

30 image 30 image

Chief Executive Officer & bestuursvoorzitter

Als CEO is Sjoerd verantwoordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Vanuit deze rol is hij probleemoplosser, aanjager en mentor. Een belangrijke taak is de zorg voor de verbinding met de buitenwereld. Hoe realiseer je een (voortdurende) vertaling van ontwikkelingen binnen klant- en marktgroepen en bedrijfseconomische en technologische ontwikkelingen naar de ontwikkeling van de organisatie. Hierbij is het belangrijk evenwicht te (blijven) vinden tussen korte termijn denken en handelen en lange termijn denken en handelen.

Chief Operational Officer

Als COO is Annemiek verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de operationele activiteiten van Anker Insurance Company. Vanuit een daadkrachtige houding weet zij probleemoplossend denken en handelen te combineren met een evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende stakeholders van Anker Insurance Company. Daarbij is zij zeer ervaren en kundig in het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Een belangrijke taak voor de COO is de continue aandacht voor de doorontwikkeling van de verzekeringsoplossingen en aanvullende diensten van Anker Insurance Company. Als niche- en doelgroep verzekeraar is deze doorontwikkeling van levensbelang omdat hiermee ingespeeld kan worden op de specifieke wensen en behoeften van de klanten en andere stakeholders.

30 image 30 image 30 image

Voorzitter

Martijn Steenkamp is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company en bestuurslid van de Stichting Koersvast. Zijn aandachtsgebieden bij Anker Insurance Company zijn: Klant en markt Maritime Employer Support, Finance en Information, Distributie, Verzekeringstechniek en IT. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Renumeratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn strategie, financiering en vermogen, (her)verzekeringen, compliance, Solvency II, risicomanagement en commercie.

Vice-Voorzitter

Guido Hollaar is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company. Zijn aandachtsgebieden bij Anker Insurance Company zijn: Anker Crew Solutions, Proces en control, Compliance, Interne auditing en HRM. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Remuneratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn: Strategie en beleid, Financiële en bedrijfseconomische ontwikkelingen, Beleggingsstrategie, Risicomanagement en Solvency II.

Secretaris

Robbert Prins is secretaris van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company. Aandachtsgebieden bij de RvC van Anker Insurance Company zijn: Klant en markt Rechtsbijstand, reis en vrije tijd, Distributie, Juridische zaken, Verzekeringstechniek, Herverzekering en IT. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Remuneratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn: Strategie en beleid, Financiële en bedrijfseconomische ontwikkelingen, Beleggingsstrategie, Risicomanagement en Solvency II.

Eerst de mens

Als onderneming zijn we meer dan de verzekeringsoplossingen en diensten die we bieden. We staan in relatie tot onze omgeving, onze klanten, onze collega’s, Nederland en de wereld. Het feit dat we hier en nu bestaan betekent dat we hier en nu invloed hebben en daar niet voor weg kunnen en willen lopen.

50-image
50-image

Ontstaan

Onze geschiedenis gaat terug tot 1907 waarin ons bestaansrecht is ontstaan in ”Het Noorden”. Een groep Noord-Nederlandse reders besloot samen de zorg te financieren van zieke en arbeidsongeschikte bemanningsleden Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Uitgangspunten die nog altijd onze identiteit bepalen.

Hieronder een doorkijk naar de ontwikkeling van Het Noorden tot het huidige Anker Insurance Company.

1907: ‘Het Noorden’

Het Noorden, door een Aantal Groningse reders opgericht in 1907, was een onderlinge verzekeraar die zich in het begin vooral op kustvaarders richtte.
Men verzekerde zich voor het opvangen van de gevolgen van ongelukken en ziekte van bemanningsleden ontstaan aan boord van het schip. Daarnaast werden de ziektekosten van zeevarenden in Nederland gedekt. In de oorlogsjaren gingen veel kleinere kustvaarders met hun handelsschepen op de binnenwateren varen. Voor de ziektekosten bleven ze dan wel bij Het Noorden verzekerd. Gevolg was dat Het Noorden geleidelijk aan een groep verzekerden had waarvoor deze onderlinge niet bedoeld was.

1949: Onderlinge Gezinsverzekering Maatschappij voor Reders Het Noorden

Tot 1949 waren zeevarenden via hun werkgever, voor hun ziektekosten in Nederland verzekerd.
In 1949 werd door de overheid een speciaal ziekenfonds voor zeelieden, het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, opgericht en waren plotsklaps alle zeevarenden met een loon beneden de loongrens verzekerd bij AZVZ. Door het bestuur van het Noorden werd besloten dat de net opgerichte onderlinge Gezinsverzekering ook toegankelijk werd voor reders en schepelingen die meer verdienden dan de zogeheten ‘ziekenfondsgrens’. In de praktijk waren dit vooral stuurlieden en kapiteins in dienst van rederijen. Later is de naam veranderd in Onderlinge Ziektekostenverzekeringsmaatschappij ‘Het Noorden’ u.a.

1956: Onderlinge ziektekostenverzekering ‘Het Anker u.a.’

Om de kustvaarders die als binnenvaartschippers verder gingen te kunnen voorzien van een passende ziektekostenverzekering is in 1956 de onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij Het Anker opgericht, een onderlinge die zich in het begin enkel en alleen richtte op het verzekeren van binnenvaartschippers en hun gezinnen.

1970: Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a. Protector

Vanuit de onderlinge cascoverzekeraars van binnenvaartschepen bleek er sterke behoefte te zijn aan juridische bijstand. Om hier invulling aan te geven werd in 1970 de onderlinge rechtsbijstandsverzekeraar Protector opgericht. In opvolgende jaren ontstond er een intensieve samenwerking met de cascoverzekeraars van binnenvaartschepen. Uiteindelijk verzekerde Protector het merendeel van de binnenvaart voor rechtsbijstand.

 

1984: Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker

De onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’, de onderlinge Rechtsbijstandsverzekeraar ‘Het Anker’ en de onderlinge Uitvaartverzekeringsmaatschappij ‘Het Anker’ bundelen hun krachten in de Coöperatieve Verzekeringsgroep ‘Het Anker’.

1990: Fusie Ziektekostenverzekeraars Het Noorden en Het Anker

In 1990 bundelden de beide ziektekostenverzekeraars hun krachten en gingen verder onder de naam Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a. Aansluitend werd de Onderlinge In 1990 werd de Onderlinge Maatschappij tot verzekering van wettelijke werkgeversrisico’s voor Reders ‘Het Noorden’ lid van de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker. In 1995 is de officiële naam gewijzigd in Het Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid.

2001: Ziekenkostenportefeuille Het Anker

Vanwege de toenemende complexiteit voortvloeiend uit wet- en regelgeving en de noodzaak tot schaalvergroting is in 2001 besloten tot verkoop van de ziektekostenportefeuille van Het Anker. Vanaf 2002 bestond de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker uit Anker Rechtsbijstandsverzekeraar nv, Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid UA en de tussenpersoon Anker Direct.

In deze periode is ook Stichting Het Anker Fonds opgericht. Deze stichting verstrekt giften aan binnenvaart gelieerde welzijnsinitiatieven.

2002: Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v.

In 2002 is de Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ omgevormd tot de vennootschap Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v.

2006: Anker Verzekeringen n.v.

In 2006 fuseerde Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid met Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v. Vervolgens werden de activiteiten gebundeld onder Anker Verzekeringen n.v.

In de opvolgende periode werd de juridische hulpverlener Anker Rechtshulp b.v. opgericht. Daarnaast werden de tussenpersoon activiteiten uitgebreid en werd er een volmachtbedrijf opgericht.

2006: Anker Groep b.v.

Als slotstuk van deze fusie is Anker Groep b.v. de Holding geworden van alle verzekeringsdochters, waarbij de naam in 2008 is gewijzigd in Anker Verzekert b.v. Aangezien er hierdoor geen rol voor de Coöperatie meer was weggelegd is de Coöperatie in 2008 ontbonden.

2012: Zee-Risico 1996

In 2012 neemt Anker Verzekeringen n.v. de verzekeringsactiviteiten van Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 over. Dit betekent een aanzienlijke groei van haar maritieme klantenbestand in Nederland. Daarnaast wordt er een administratieve- en organisatorische samenwerking gerealiseerd tussen Anker Verzekeringen n.v. en de Stichting Scheepvaart.

2016: Anker Verzekeringen n.v.

In 2016 besluit Anker zich te focussen op het zijn van niche- en doelgroepenverzekeraar. Er wordt afstand gedaan van zowel de tussenpersoon als het volmachtbedrijf. In samenspraak en in samenwerking met partners en doelgroepenvertegenwoordigers wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van verzekeringsoplossingen, met name op het gebied van Rechtsbijstand en Crew Insurance. Verzekeringsoplossingen die doorgroeien tot totaaloplossingen, waarbinnen ook aanvullende en ondersteunende diensten worden opgenomen. Zo is vanuit deze laatste gedachte de overname van Seacrew in 2017 tot stand gekomen. Maar ook de integratie van de diensten van AIM in de verzekeringsoplossingen van Anker Crew Insurance.

2018: Aanscherping profilering

Begin 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van reisverzekeringen als niche oplossing en later ook vrije tijdsverzekeringen. Ook is de naam Anker Verzekeringen n.v. gewijzigd in Anker Insurance Company n.v. Reden is de verdergaande internationalisering van de activiteiten van de verzekeraar.

In 2019 is besloten om de profilering van Anker Insurance Company aan te scherpen. In 2020 is dit verder uitgerolt. Anker Rechtsbijstand en Anker Travel Insurance zijn verdwenen als merk en ondergebracht onder de naam Anker Insurance. Seacrew heeft een nieuwe naam gekregen: Anker Seacrew Software.

2022: Onderdeel Goudse

Goudse groep

This site is registered on wpml.org as a development site.